Oceny na studiach

Osoby rozpoczynające studia mogą czuć się niepewnie słysząc obce im terminy i próbując zrozumieć w jaki sposób odbywa się zdobywanie ocen i zaliczanie przedmiotów. Warto więc przed rozpoczęciem roku akademickiego zapoznać się z najważniejszymi zasadami obowiązującymi na wyższych uczelniach. Rok akademicki podzielony jest na semestry. Przedmiot może trwać tylko jeden semestr lub obejmować większą ich liczbę. Na koniec przedmiotu z którego odbywają się wykłady odbywa się egzamin, który może mieć formę pisemną lub ustną.

Informatyczne IT studia Poznań to dobry kieruynek studiów w IT

Niektóre przedmioty mogą mieć formę wyłącznie ćwiczeń i wówczas zamiast egzaminu odbywa się zaliczenie. W trakcie roku akademickiego prowadzący mogą sprawdzać wiedzę studentów poprzez przeprowadzanie kolokwiów. Mogą one obejmować materiał z kilku poprzednich zajęć i można je porównać do znanych z niższych szczebli edukacji sprawdzianów czy kartkówek. Czasami o ostatecznej ocenie decyduje uzyskana średnia z przeprowadzanych w trakcie semestru kolokwiów. Jeśli przedmiot trwa rok, częstą praktyką jest kończenie pierwszego semestru zwykłym zaliczeniem bez oceny – a więc tylko wpisem do indeksu potwierdzającym, że student uczestniczył w zajęciach. Częstą praktyką jest wystawianie takich zaliczeń na podstawie list obecności, można jednak spotkać się z prowadzącymi, którzy wymagają pisania prac zaliczeniowych.

coaching studia Grafika projektowa studia podyplomowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *